Lärlogg 5.1

Ifous 5.1

Forska i din praktik – modell dataanalys
Vi har valt att analysera elevernas arbete med källkritik. Vi har tidigare arbetat med källkritik och att hitta källor har för de flesta varit ganska lätt. Ofta på grund av att lärarna har visat på trovärdiga ställen. Vi har dock märkt att vissa av eleverna har svårt att resonera runt källorna och analysera deras trovärdighet. Vi har tagit upp om vinkling och de får gärna använda sig av vinklade källor så länge de kan föra underbyggda resonemang och diskutera dess trovärdighet.

Utgå från nedanstående frågor när du planerar din lektion och hur du ska utvärdera den. Ta gärna hjälp av kolleger i processen!

1. Identifiera ett moment som dina elever har svårt med – så “smalt” som möjligt.

Elever har problem med att i sin källkritik föra ett underbyggt resonemang samt analysera dess trovärdighet och relevans.

2. Vad är det som gör att detta är svårt? Vad är egentligen problemet? Formulera det så exakt
som möjligt.

De saknar erfarenhet och läsvana att förstå texternas sammanhang för att sedan kunna dra en slutsats om dess trovärdighet och kunna föra resonemang. Som ung har du inte så mycket att relatera till, dvs. förkunskaperna är färre än för en vuxen.
Vi har gjort ett googleformulär och där framkom att 2/3 tyckte det mestadels var svårt att hitta flera olika källor och resten svarade att det inte var svårt. De flesta anser att de är ganska ovana vid att resonera kring en källa och resonera kring pålitligheten.

3. Vad tror du skulle hjälpa eleverna att lösa/ komma över problemet?

Att träna mer på att resonera samt att ta upp autentiska elevlösningar och då tillsammans bedöma dessa anonyma elevlösningar och diskutera bedömning av dem.

4. Hur kan du lägga upp en lektion/moment som tränar detta? Planera lektion!

Se bilaga nedan, “Elevs källkritik”.

Visa elevens källkritik för hela klassen och diskutera den.
Visa matrisen över kunskapskrav för källkritik.
Diskutera och kommentera lärarens skrivna kommentarer.
Gör ett googleformulär med frågor runt de tre kunskapskraven.
Visa upp svaren för klassen samt kollegor.

5. Hur kan du utvärdera om det faktiskt fungerade? Finn och bestäm dig för en metod
(kan t.ex. vara ett diagnostiskt prov innan lektionen och ett kort test efter).

VId nästa område som gjordes i ämnet svenska, så märkte svenskläraren att kunskapnivån höjts. På sättet att resonera visade flertalet elever att de lärt sig ämnesspecifika termer och haft nytta av analysen i biologi. De har tidigare arbetat med källkritik i so. Genom att aktivt resonera kring ett elevarbete terminen efter repeterades även dessa kunskaper.

6. Genomför lektion/moment!

Se “Elevs källanalys”: Klicka här

Se “ Analys av elevers källkritik”: Klicka här

7. Med den metod du valt i punkt 5 – mät/ utvärdera vad som händer när du genomför
momentet/lektionen.

De flesta anser att de är ganska ovana vid att resonera kring en källa och dess pålitlighet. Eleverna reagerar på att flera inte nådde kunskapskraven och det ledde till att de blev mer motiverade med att föra ett djupare, underbyggt resonemang.

8. Analysera dina data. Blev det någon skillnad? Varför? Diskutera med kollegerna!

När vi tittade på googleformuläret och elevernas svar kom vi fram till att de behövde träna på att använda sig av fler källor. Istället för att bara använda en/någon källa och omformulera behöver de träna på att använda flera källor och skumläsa.

9. Vilka slutsatser kan du dra?

Vi drar slutsatserna att de behöver träna mer på att resonera kring källor och deras trovärdighet i samtliga ämnen. Det är viktigt att det är alla ämnen och inte endast några. Och att man gör det kontinuerligt så att källkritik blir en del av deras vardag och inte endast någon gång per stadie.

Det är också bra att se autentiska elevexempel och analysera dessa. Dels för att det blir mer verkligt, dels att de blir mer delaktiga.

10. Dokumentera hur du gjorde, resultat samt reflektioner och slutsatser.

Se ovan.

________________________________________________________________________________
Bilagor:
Elevs källanalys: Klicka här
Analys av elevers källkritik:
Klicka på nedanstående länk och läs om vårt arbete

Klicka här!

Advertisements