Lärloop 3.1

1. Har modellen hjälpt dig att tänka på något nytt sätt vad gäller bedömning?
Eftersom vi inte använt modellen på grund av att vi fått den i ett senare skede, så har den inte fått oss till att tänka på ett nytt sätt. (Modellen var dessutom ganska svår att förstå, men blev lättare efter förklaring.) Det är i så fall mer att vi fått ett namn på de olika delarna.
2. Vilka generella kvalitéer har du identifierat i elevernas multimodala gestaltningar?
Kreativiteten triggas hos många. En del känner sig mer hemma inom detta. Men vissa kan känna sig rädda för att det inte ska bli bra nog. De kan känna sig osäkra på ”om de gör rätt”. Det blir dessutom ibland mer fokus på produktionen och tekniken än på stoffet.
Eleverna har varit duktiga på att hjälpa varandra då problem uppstått eller genom att delge tips. I t.ex. so och engelskan har eleverna kamratbedömt varandra efter Two stars and a wish. De har varit duktiga på att plocka ut positivt och sådant som kan förbättras i de digitala arbetena. Feedback inom det multimodala har t.ex. handlat om ljudkvalitet, tempo som ej passar in i förhållande till stoff då film, bilder som förtydligar eller ej, för få bilder, för mycket text i power point. Eleverna som varit publik har i stort varit mer engagerade, eftersom redovisningarna skilt sig åt mer jämfört med sådana som inte är multimodala.
3. Vilka ämnesspecifika kvalitéer har du identifierat i elevernas multimodala gestaltningar?
Omtagningar pga. felaktigheter, nervositet vid redovisningar som görs ”live” gör att digitala redovisningar kan främja resultatet. Uttal i språk kan bli bättre. I svenska har bokredovisningar gjorts med bilder och tal, inspelat eller ”live”. Bilderna gör att redovisningar blivit mer intressanta för publiken. Då bilderna förtydligar det som sägs innebär det att inte samma sak behöver repeteras, utan bild och muntlig text talar samtidigt. De elever som är visuella har mycket lättare för att ta till sig det som redovisas. Att lägga mer fokus på bilder och muntlig text gör att det klassiska med att för mycket text i t.ex. en power point minskar. Istället för att läsas innantill från en power point läggs mer kraft på det som sägs.
4. Hur skiljer sig din bedömning av dessa gestaltningar från hur du vanligtvis bedömer dina elevers kunskaper?
I svenska finns det ett kunskapskrav som passar in. Men i t.ex. engelska bedöms innehåll och språk och då kan vi inte ta hänsyn till detta vid betygsättning. Samma sak gäller t.ex. so där de multimodala gestaltningarna inte finns med i kunskapskraven utan det är andra förmågor som bedöms. Däremot kan vi tala om att bilder/ljud osv. var si eller så genom t.ex. ”Two stars and a wish”.
En fördel är att du som lärare kan bedöma i lugn och ro. Vill du repetera går det också bra, vilket gör bedömningen än säkrare. Sambedömning blir mycket lättare. Dessutom kan elevernas arbeten visas upp i andra klasser både som inspiration och för kamratbedömning. Samarbete mellan elever och lärare underlättas med andra ord.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s