Lärloop 4.1

Lärloop 4.1

Vi har i denna lärloop låtit eleverna svara på en digital enkät. Eleverna har i grupp arbetat digitalt med temat hållbar utveckling i ge/ke/sv.

 

Motivation

Det är det som sätts i fokus i ett sådant här arbete, motivationen blir själva drivkraften. Vi lärare försökte göra frågeställningar som berörde eleverna. Motivationen skapades då de fick välja frågeställningar efter intresse. De tyckte också att det var bra att arbeta i grupp, då de kunde diskutera sinsemellan.

 

Hur påverkades elevens delaktighet/inflytande?

Eleverna fick välja frågeställningarna efter intresse och engagemang, vilket gjorde att de blev naturligt delaktiga. De tyckte att projektet var viktigt, vilket också ökar delaktigheten. Till en början tyckte de inte att vi lärare var helt synkade, vilket gjorde att de fick oss till att ändra i vår planering. Därmed ökade deras inflytande.

 

Hur påverkades elevens lärande?

Alla elever känner att de lärt sig lite eller mycket mer än tidigare. Vi vet dock inte hur resultatet blivit ifall vi använt oss av någon annan metod, t.ex.. varje ämne för sig. De förmågor som eleverna visade upp längs arbetets gång och i slutprodukten, upplever vi inte lika spretiga som det ibland är vid individuellt arbete och i vart och ett av ämnena. I och med att man arbetar i en grupp, så blir det givande diskussioner som i detta fall ledde till högre måluppfyllelse. Som en elev  uttryckt det i utvärderingen: “Jag har lärt mig mycket för att jag fått jobba på många olika sätt” (dvs. multimodalt). Många har höjt sig ett snäpp.

 

Positiva/Negativa erfarenheter?

  • Tidskrävande för lärarna. Det fanns inte riktigt tid att vare sig till fullo planera eller genomföra det gemensamt. Därför var vi heller inte helt synkade inför eleverna.

+

  • Kreativt för eleverna. Det multimodala som resulterade i två olika sorters redovisningsformer (power point samt reklamfilm), istället för den ursprungliga en, fick eleverna till att använda sin kreativa ådra än mer i de olika ämnena.
  • Eleverna kände att ämnena fick en större helhet och hörde ihop mer än vad de brukar göra. Hållbar utveckling berör ju inte bara ett enskilt ämne.
  • Lärarna fick en större inblick i de andra lärarnas ämnen, vilket ökar förståelsen för att förmågor ofta är ganska lika.

 

Advertisements