Lärloop 5

Lärloop 5

Vi arbetar källkritiskt med eleverna, vilket vi anser inte är en helt lätt nöt att knäcka.

 

Vilka är elevernas största utmaningar när det gäller att arbeta utifrån ett källkritiskt förhållningssätt?

 

  • Att inte välja första bästa källa som dyker upp i sökfältet. Många utgår ifrån wikipedia. Det är Inte helt fel men man måste lära dem granska källor ytterligare, inom wiki t ex kolla upp historiken.
  • Fackspråket gör att elever väljer bort källor som kanske är mer lämpliga. Viktigt att som pedagog tipsa om bra källor inför undersökande arbetsuppgifter.
  • Att definiera vad trovärdighet är, hur de ska veta vad en “trovärdig källa” innebär.

 

Flera av eleverna blev tveksamma till trovärdigheten när språket i artikeln var av vetenskaplig karaktär med många fackliga termer och när språket blev alltför svårbegripligt valde de bort informationen. Det kan jämföras med studier som visar att elever till stor del använder sin egen kunskap för att bedöma och tolka källor vilket medför att elevernas egen kunskapsnivå är en avgörande faktor (jmf Harris, 2010; Johansson och Stiel, 2008; Thurén, 2005). Harris (2010) skriver i sin forskning att om man tidigare har hört talas om källan så anses den vara mer trovärdig, oavsett om det är en trovärdig källa eller inte.

 

Frågan är då hurvida de väljer bort källor med fackliga termer för att de inte förstår, eller för att de blivit matade av oss att “skriva med egna ord” och helt enkelt inte har förmågan att omvandla facktermerna till sitt eget språk? Då väljer de en lättare text. Är det vi lärare som inte stöttar dem så som de behöver? Mycket handlar om att vi som lärare ger eleverna rätt verktyg att arbeta med så att källan passar ihop med frågeställningen. Är källan vinklad är det av vikt att eleverna blir förberedda på detta.

 

Eleverna visar stor tilltro till källor som hänvisar till myndigheter, universitet och lärosäten, forskning samt yrken med hög akademisk examen. Thurén (2005) menar att man ska vara försiktig med för stor tilltro till dessa källor, men detta är inte något vi kan läsa av i föreliggande studie. För eleverna tycks det orimligt att ifrågasätta dessa sidor. De utgår ifrån att sidorna är sanningsenliga, precis som att vi vuxna ofta litar blint på att det som sägs på nyheterna på tv, exempelvis på SVT eller TV4.

 

Hur kan du arbeta för att komma åt elevernas svårigheter?

Att undervisa om att det finns flera sätt att se saker på; man kan ha olika perspektiv, ingångslägen beroende på var i samhället man sitter, är något som vi i skolan måste göra. Man ser på en sak beroende på var man befinner sig, överst på trappan eller längst ned, liten erfarenhet eller stor osv.

 

Undervisa om hur Wikipedia är uppbyggd med historiksida och källor. Detta är ju oftast den källa de börjar att titta i och skaffa sig en överblick. En källa behöver inte vara trovärdig för att den nämns flera gånger i Wikipedias historik.

 

Man måste börja med källkritik tidigt i grundskolan. Redan på mellanstadiet kan man börja jobba med källors trovärdighet för att sedan i år 7-9 jobba mer kontinuerligt med de källkritiska principerna: trovärdighet (närhet och beroende), relevans (källan är användbar till frågeställningen) och källkritisk bredd (identifiera källans styrkor och svagheter).

 

En bra länk som berör hur man kan arbeta med källkritik i skolan är följande:

http://www.skolporten.se/app/uploads/2014/05/Undervisning_larande_nr11_2014.pdf

 

Hur kan du/ni följa upp elevernas förståelse för källkritik?

Vi kan följa upp genom att t.ex. i helklass ta upp olika elevexempel, något som är utvecklat och något som är mindre utvecklat och mer uttryckt endast  “bra/dåligt” (utan att använda det källkritiska synsättet). Man kan visa på felaktiga slutsatser som dragits på grund av att man inte varit källkritisk. Diskutera hur eleverna tänker, vad de tycker är svårt kring att resonera. Att helt enkelt utgå från elevernas perspektiv, hur de tänker.

 

Varför inte dra paralleller till media och ge exempel på “nyheter” som inte har skrivits av källkritiska journalister och som har fått stora konsekvenser för personer som nämnts i media?

 

Det är viktigt att börja undervisa tidigt, göra upp en plan för hela skolan hur man jobbar med källkritik i de olika stadierna. Jobba regelbundet i alla ämnen som berörs av källkritik. Antingen i temaform eller i flera ämnen under ett läsår. Vi tror att det är viktigt att det återkommer, eftersom det är så komplext och svårt för elever och även vuxna att greppa. Den dåliga källkritiska granskningen på Internet gör att fördomar och konspirationsteorier får fäste, både små och stora lögner.

 

Advertisements