Lärloop 1

Fråga 1-6

1. Modellen fick oss att sätta ord på de olika stegen i vårt arbete gentemot eleverna.

De fick oss att reflektera över skolans förhållningssätt när det gäller digitala verktyg och vilka resurser vi har här.

modellen gjorde det tydligt för oss hur de olika delarna samspelar och vi arbetar mycket formativt.

På många sätt kände vi igen modellen från vårt vardagliga arbete, men modellen har väckt tankar om hur vi ska göra processen tydligare för eleverna.

Modellen ger stöd för att tänka strukturerat.

2. Eftersom vi precis har kommit igång med det här projektet så har inte vårt mål att tydliggöra processen för eleverna kommit igång än. Därför kan vi inte utvärdera elevernas motivation och engagemang och nyfikenhet. När det gäller infasning av detta projekt så kommer det inte till sin fördel att projektet startar i lärarnas mest intensiva period.

För oss lärare hade det varit till stor hjälp om vi hade haft en projektplanering för att ha en god framförhållning i vårt arbete så att vi kan integrera det i vår planering.

3. Vi gjorde en undersökande lektion där eleverna skulle leta fram fakta genom att antingen använda sig av en lärobok eller IPad , fifty-fifty. Elverna upplevde att det gick lika stimulerande att lösa uppgiften med bok som sökning på nätet, vilket vi inte förväntade oss.

4. Det vi vill arbeta vidare med är med relationen upplägget och undervisningens utformning i förhållande till hur man testar eleverna, dvs man övar kunskaper och förmågor som man senare testar på samma sätt som man jobbat med det.

Att stärka metareflektionen med eleverna framförallt kamratbedömning.

Ifous – Frågor till Nuläge – deadline 10 juni

1. När du använde modellen i planeringen av ert/ditt arbete, vad upptäckte du som du inte tänkt på tidigare?

2. Hur påverkade modellen ditt sätt att arbeta med eleverna, och hur tolkar du att elevernas och din egen motivation, engagemang och nyfikenhet påverkades?

3. I ert arbete med att analysera tidigare genomförd lektion eller liknande arbete utifrån modellen, vilka reflektioner gjorde ni kring begreppen kunskap, lärande, undervisning och bedömning?

4. På vilket sätt skulle du vilja arbeta vidare med modellen i kommande design av din undervisning? (Till exempel skulle du vilja göra några tillägg i modellen, fokusera på någon aspekt, titta på relationer mellan de olika delarna osv.)

(Hämtat från tidigare blogg: https://docklandia.wordpress.com/)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s