Lärlopp 4

Lärloop 4 Högastensskolan år 9

1. Redovisa för hur vi arbetat under denna lärloop.
Parallellt med planeringsarbetet har vi sett på Christians Lundahls filmer samt även lyssnat på Patricia Diaz föreläsning, för att sätta oss mer in i bedömning för lärande och digital formativ bedömning.

I vårt arbetslag valde vi att jobba tematiskt runt hållbar utveckling i ämnena Svenska, So och No. Ursprungstanken var att vi skulle ha fler skolämnen representerade men av tidsskäl fick vi begränsa oss till ovannämnda ämnen. Vid planeringsmötena tog vi fram vilka förmågor eleverna skulle jobba mot samt hur eleverna skulle aktiveras för att nå kunskapskrav och förmågor. Kunskapskraven överlappar varandra i de förmågor som vi valde att jobba med.

Vi lade in en LPP och en löpande planering i google Classroom. Fördelen med att använda classroom är att man kan göra tillägg, förändringar, förtydliganden i instruktionerna vid behov. T ex lade vi in filmer och länkar till aktuella artiklar utifrån vilka frågor som eleverna ställde. Eleverna fick ge feedback på exempelövningar och gav dessutom varandra feedback under pågående elevarbete. Ett genomgående responssystem som vi har använt oss utav är “2 stars and a wish”. En annan fördel med classroom är att pedagogerna kan följa varandras lektioner, där den ena slutar tar den andra vid, digitalt, utan att ha behövt/hunnit prata med varandra.

Elevernas arbetsuppgifter bestod i dels att skriva en faktatext i So/No kopplat till frågeställningar runt hållbar utveckling som redovisades muntligt inför klassen med bilder till som stöd. Dels bestod den i att ta den färdiga faktatexten och göra en reklamfilm runt detsamma i svenska. Dessa två uppgifter bedömdes var för sig. Under arbetsprocessens gång gav både pedagoger och elever feedback på elevarbetena. Vid båda bedömningstillfällena användes kamratrespons samt “2 stars and a wish”.

2. Beskriv något du själv reflekterat kring under denna lärloop.
En tanke uppstod var att innan Lundahls och Diaz föreläsningar kände sig några inom laget sig lite osäkra på om/hur man arbetade enligt bedömning för lärande, men fick bekräftat att vi var på rätt spår.

Framför allt lärloop 4 har skapat många intressanta didaktiska och pedagogiska diskussioner i arbetslaget. Vi har påmints om att tydliggöra förmågorna hela tiden under arbetsområdets gång samt vid kamratbedömning och redovisningstillfället. Detta för att det inte ska bli “fina bilder, intressant innehåll” utan att eleverna kopplar feedback till förmågorna och kunskapsinnehåll. Vi fick även dela upp arbetsuppgiften på två delområden efter ett tag, då den var för stor för eleverna att greppa.

Rent organisatoriskt behöver vi tänka på att lägga in tid för planering framför allt under arbetets gång (alltså inte bara före), checka av att vi är på rätt spår, har eleverna förstått, behöver vi ändra något etc. Som tur var hade vi stöddiskussioner via mejl under arbetets gång, då vi inte hann med fysiska möten där alla kunde närvara.

3. Har du identifierat nya kompetenser och/eller förmågor hos dina elever under denna Lärloop?
Eleverna har blivit mer observanta på förmågorna, att det är dem de ska utveckla med hjälp av kunskapsinnehållet. Att beroende på hur de formulerar sig och resonerar i text når de därefter kunskapskraven.

Presentationsmässigt har många elever lärt sig att minska textmassorna som de gärna vill ha med. Kvalité istället för kvantitet.

Eleverna har även blivit bättre på att hantera sin källsökning och kontrollerar sin fakta och sina hypoteser.

4. Reflektera kring hur det påverkat din effektivitet eller ditt utnyttjande av tiden?

Att vi har tydliggjort förmågorna har lett till att eleverna varit mer effektiva och motiverade, då mer tid kunde ges till eleverna när det gäller samtal runt problemställningen. Detta har gett pedagogen mer utrymme att handleda eleverna istället för att “hålla ordning” och se till att eleverna jobbar. Vi har även sparat tid genom att flera kan lägga in information runt arbetsområdet digitalt som alla undervisande lärare kunnat ta del av utan att mötas. Temaarbete skapar mer tid/fokus för eleverna under en kortare tidsperiod på grund av att de samarbetande ämnena har så många gemensamma kunskapskrav. Det ger pedagogen mer tid till övriga ämnesområden som ska behandlas under läsåret. Vi kan konstatera att vi går stärkta ut ur Lärloop 4 och att vi har hittat ett system/arbetssätt för hur vi ska jobba vidare med tematiskt arbete i arbetslaget.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s